Garancija našeg kvaliteta su zadovoljni kupci širom Evrope!

Sertifikati

Politika kvaliteta

Preduzeće “ VD sistem” d.o.o. Modriča je opredjeljeno da ostvaruje zadovoljenje potreba i želja zainteresovanih strana za proces projektovanja i proizvodnje prozora,vrata i fasada od PVC materijala i aluminijuma uz potpunu kontrolu uticaja na zaštitu životne sredine.

U viziji razvoja preduzeća “VD sistem” d.o.o.,postavlja na prvo mjesto zadovoljstvo zaintersovanih strana, a time i uspjeh preduzeća,kroz:

- Utvrđivanje konteksta;
- Prepoznavanje rizika i prilika;
- Uvažavanje kupaca kao partnera koji odlučuju o uspjehu preduzeća;
- Prepoznavanje želja i budućih potreba kupaca/korisnika usluga i njihovo ispunjavanje po kvalitetu i pouzdanosti,ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke;
- Postizanje zadovoljstva kupca kao najbolje garancije daljeg uspješnog razvoja preduzeća;
- Korištenje uočene greške kao šanse za inovacije i poboljšanja u preduzeću;
- Kvalifikaciju i motivaciju zaposlenih radnika kao osnovni uslov za uspjeh preduzeća.

Ostvarivanjem postavljenih smjernica,preduzeće “VD sistem”d.o.o.,je opredjeljeno da stalno proširuje obim poslova,povećava broj zaposlenih,
Povećava kvalitet ponude proizvoda i usluga i tako stalno jača svoju poziciju na tržištu.
Ovom izjavom rukovodstvo preduzeća “VD sistem” d.o.o.,stavlja u primjenu Sistem upravljanja kvalitetom prema standard ISO 9001:2015 i obavezuje sebe i sve zaposlene da izvršavaju zadatke prema uspostavljenom Sistemu upravljanja kvalitetom i na stalnom poboljšanju naših procesa.

Politika ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Preduzeće “VD sistem” d.o.o. je uvelo u primjenu Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i pokazalo visoko razumjevanje značaja identifikacije i kontrole svih pitanja životne sredine,koja bi mogla da proisteknu iz aktivnosti,procesa i proizvoda u predizeću.

Svi zaposleni su svjesni svoje odgovornosti za životnu sredinu prilikom obavljanja svojih aktivnosti.Sprovođenjem obuka,stručnih osposobljavanja kao i internim komuniciranjem zaposleni se upoznaju sa politikom,postupcima,zahtjevima Sistema upravljanja zaštitom životne sredine,važećim zakonima i propisima i o obavezi njihovog poštovanja.

U skladu sa mogućnostima preduzeća”VD sistem d.o.o.će smanjivati upotrebu štetnih materijala i količina otpada,vodeći računa o ekonomičnom trošenju energije i materijala.

Preduzeće “VD sistem d.o.o. u skladu sa svojim mogućnostima vodi računa o potrebama kupaca i drugih zainteresovanih strana i soremno je da podrži napore lokalne zajednice za unapređenje zaštite životne sredine.

Prilikom uvođenja novih proizvoda i usluga,tehnologija,materijala i opreme u preduzeću “VD sistem” d.o.o. vodi se računa o mogućim uticajima na životnu sredinu,savjetuju se kupci o bezbjednoj upotrebi proivoda,transport,skladištenju i odlaganju na otpad.

U cilju kontinualnog poboljšavanja efikasnosti i efikasnosti Sistema upravljanja zaštitom životne sredine,bar jednom godišnje preispitujemo Politiku i učinak zaštite životne sredine.

Ovom izjavom rukovodstvo preduzeća “VD sistem”d.o.o. stavlja u primjenu Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2015 i obavezuje sebe i sve zaposlene da izvršavaju zadatke prema uspostavljenom Sistemu upravljnja i daju doprinos našoj orjentaciji prema zaštiti životne sredine.

Naši sertifikati